วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553
สวัสดิศกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิผล บันดาลดลสมประสงค์จงพรรษา

ให้ปราศทุกข์ปลอดโรคภัยไร้โรคาบุญนำพาร่ำรวยทรัพย์นับอนันต์

ให้สูงศักดิ์สูงยศปรากฏชื่อ กียรติก้องลือชาเดชทั่วเขตขัณฑ์ชาญวิชา

เชาว์ปัญญาเลิศพลานันท์เกษมสันต์ตลอดปีมีสุขเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น